Дейности


* Фондация "Стоил Куцев - Даскала" работи активно за развитие на литературната култура и подобряване грамотността и знанията на учениците от Езикова гимназия "Пловдив", чрез организиране и провеждане на образователни занимания с деца от всички випуски, създаване на кръжоци, организиране на литературни лагери, на които учениците се срещат и работят с утвърдени автори в българската литература, провеждане на срещи в гимназията, свързани с литературното обогатяване на децата, дейности по провеждане на обучения, семинари и други публични прояви и съдействие на партньорите на Фондацията за участие в местни инициативи, програми, проекти, дейности, свързани със социалната ангажираност на децата, събиране и систематизиране на информация за успешни практики в областта на образованието, материално, финансово, духовно и интелектуално подпомагане на деца и преподаватели, включително отпускане на стипендии, награди и включване в програми за развитие и за повишаване на квалификация.